Nr. Vosborg

Etatsråd Andreas Evald Meinert Tang, 1803-1868

Etatsråd Andreas Evald Meinert Tang, 1803-1868

Tang-slægtens gravhøj på Ulfborg kirkegård

Høje som denne på Ulfborg kirkegård er ikke sjældne på danske landsbykirkegårde. Nogle er bronzealderhøje, andre mere flade er angiveligt pesthøje fra senmiddelalderen. Enkelte er i moderne tid omdannet til gravkamre for lokale familier. Højen på Ulfborg kirkegård ligner tilsyneladende en høj fra oldtiden, men er speciel ved at være nyopført i 1855 til begravelser for Tang-slægten, der i perioden 1786-2004 ejede Nørre Vosborg.

Gravstedet taget i brug 1799
Tang-slægtens første begravelse i kirkegårdens sydøstre hjørne fandt sted i 1799. Marie Meinert gift med Niels Kiær Tang til Nørre Vosborg havde besøg af sin morfar Christen Noe. Købmand Noe havde i sin tid været principal for den unge Peder Tang, som i 1786 erhvervede Nørre Vosborg gods. Han døde i juni 1799 under besøge på Nørre Vosborg. En mindeplade fra gravhøjen fortæller da også, at ”Under denne Gravhøj gemmes støvet af Christen Noe”. Dermed begyndte Tang-slægtens tradition for at begravelser på dette sted.

I 1814 begravedes som den næste på dette sted Niels Kiær Tang kun 47 år gammel. Siden 1798 havde han ejet Nørre Vosborg, som han drev med stor studeproduktion. Enken Marie Meinert formulerede i sin dagbog så smukt, at ”Niels gik til de Godes Hjem, der vil jeg stræbe efter at jeg kan favne ham igjen”. Den 23. juni blev den afdøde godsejer ”betroet Jordens Skiød”, som Marie skrev. Gravstedet blev hegnet med et stakit, og godsets gartnere sørgede for det var smukt beplantet. Gravstedet blev de følgende år udflugtsmål for Marie og hendes børn. Her blev indtaget frokoster eller eftermiddagskaffe med kage.

Bispinde Koefoeds død førte til opførelse af højen
Den 22. februar 1855 døde Marie Meinert på Nørre Vosborg. Hun havde først været gift med godsejer Niels Kiær Tang og derefter med biskop C. D. Koefoed, Ribe. Hendes upublicerede dagbøger, der strækker sig fra midt i 1790erne til hendes død, er en enestående kilde til dansk herregårdsliv. Moderens dødsfald har fået etatsråd Andreas Tang og hans hustru Molly Fenger til at overveje de fremtidige begravelsesforhold for slægten. Tang var fascineret af oldtiden og en passioneret oldsagssamler. Han var eneste vestjyske medlem af Det Kongelige Danske Oldskriftselskab, så tanken om at lade en gravhøj opføre var ikke fjernt.

Et tøndeformet gravkammer i retningen øst-vest blev opførtaf teglsten fra Nørre Vosborgs eget teglværk. Gravhvælvingen har et indre flademål på 4,07×7,60 meter. Væggene kalkedes hvide, og i den østlige ende blev et smukt nyklassicistisk indgangsparti opbygget i sandsten tegnet af arkitekt Neubarth. Samme år tegnede Neubarth også den nygotiske tilbygning til sydfløjen på Nørre Vosborg.  Herefter blev der fyldt jord på hvælvingen, så den fik form som en klassisk oldtidshøj.

Det Tang-Vosborgske Legat
Den 6. juli 1855 enedes Molly og Andreas Tang om at oprette et legat kaldet Det Tang-Vosborgske Legat. Det skulle først træde i kraft ved den længstlevendes død. Der blev afsat 2.000 kroner som legatkapital, der indestod som første prioritet i gården Korsgård i Ulfborg. Legatet havde det primære formål at vedligeholde den Tangske families Gravhøj på Ulfborg kirkegård. Dernæst skulle legatet yde økonomisk støtte til værdigt trængende fra Ulborg sogn. Retten til at indsætte kister i den nyopførte gravhøj tilkom fremover efterkommere af Niels Kiær Tang og hans hustru Marie Meinert. Legatbestyrelsen skulle til enhver tid bestå af Nørre Vosborgs ejer som formand, sognepræsten i Ulfborg samt et medlem af sognerådet – senere kommunalbestyrelsen i Ulfborg Vemb Kommune. ifølge legatbestemmelserne skulle indgangen mures til 20 år efter den sidste begravelse i højen.

Det Tang-Vosborgske Legat uddelte årligt legatportioner på 20-100 kroner til værdigt trængende i Ulfborg sogn op i 1960erne. Gennem årene sad en række sognerådsmedlemmer og senere kommunalbestyrelsesmedlemmer i legatbestyrelsen. Eksempelvis Laurids Villemoes, Søren Damgaard Bro, Jens Meldgaard og sidst Jens Ebbensgaard.

De begravede i højen
Under højen ligger købmand Christen Noe og godsejer Niels Kiær Tang. Gravhvælvingen rummer tre spædbørnskister. I de syv kister til voksne ligger følgende nævnt i den rækkefølge de er blevet bisat:

  1. 1.      Marie Cathrine Meinert (1776-1855). Gift 1. m. Niels Kiær Tang, gift 2 m. C. D. Koefoed.
  2. 2.      Andreas Evald Meinert Tang (1803-68). Ejer af Nørre Vosborg, etatsråd, medlem af Landstinget.
  3. 3.      Peder Tang (1797-1876). Sognepræst.
  4. 4.      Anna Harpøth (1806-80). Gift m. Peder Tang.
  5. 5.      Marie Elise (Molly) Fenger (1807-85). Gift m. Andreas Tang. 
  6. 6.      Nanna Christine Mathilde Tang (1846-1916), Datter af Molly og Andreas Tang
  7. 7.      Christine Lorenze Tang Valeur (1838-1928). Ejer af Nørre Vosborg, gift m. Henrik Stampe Valeur.  

I Gyldenstjernkapellet i Ulfborg Kirke hænger kiste- og mindeplader fra højen. Her iblandt er mindeplader over Christen Noe, Henrik Stampe Valeur som blev begravet i Aalborg og Johanne Tang Petersen (datter af etatsråd Tang), som blev begravet på kirkegården i Gimsing.

Højens historie efter den sidste begravelse i 1928
Efter Christine Tang Valeurs begravelse blev de næste familiebegravelser foretaget nord for gravhøjen på selve kirkegården. I 1929 Molly Tang Barfoed og i 1930 Molly Elise Tang. Deres gravsten er stadig bevarede. I forbindelse med den sidste begravelse i højen blev fem af ligene flyttet over i nye kister, højens indre kalket og der blev anskaffet et relief til at hænge inde i gravhvælvingen. Ældre borgere i Ulfborg kan stadig huske at have set det gennem døren.

De følgende mange år blev gravkammeret åbnet en gang om året og kisterne rengjort. I 1966 var tilstanden omkring østgavlen imidlertid sådan, at den truede med at styrte sammen. Som formand for legatbestyrelsen besluttede Margrethe Krarup derfor at lade indgangen mure til og dække med jord, således at gravhøjen fik samme udseende mod øst som mod vest. Vor tids gravhøj var dermed skabt.

Ved overtagelsen af Nørre Vosborg i 2004 blev Realdania Byg også varetager af Det Tang-Vosborgske Legat. Man besluttede i 2012, at restkapitalen på ca. 27.000 kroner skulle anvendes på at fremtidssikre højen og dens begravelser. Den 18. september 2012 åbnedes ind til gravkammeret. 45 års stilhed var brudt. Konstante fugtforhold gennem tiderne havde gjort, at højens indre var velbevaret. Og murværket var uden væsentlige revner. Rummet og kisterne blev herefter rengjorte, løs kalk fjernet fra væggene der blev nykalkede. De frie murender har fået et nyt lag mørtel og overdækket med murpap, inden jorden atter blev fyldt på.

Gravhøjen på Ulfborg kirkegård er med restaureringen sikret et forhåbentligt langt liv som minde om denne fremragende Tang-slægt fra Nørre Tang i Ulfborg, der fik så stor betydning i vestjysk historie. Gravhøjen indgår som et væsentligt element i kulturmiljøet knyttet til herregården Nørre Vosborg.

(Tekst: Holstebro Museum 2013).

En mere udførlig artikel af Esben Graugaard (udgivet i Holstebro Museums årsskrift 2013) kan hentes her:

Gravhøjen på Ulfborg kirkegård og Det Tang-Vosborgske Legat

 

Efteråret 2012: Tang-familiens gravhøj på Ulfborg kirkegård åbnes

Efteråret 2012: Tang-familiens gravhøj på Ulfborg kirkegård åbnes

Efteråret 2012: Tang-familiens gravhøj på Ulfborg kirkegård åbnes

Efteråret 2012: Tang-familiens gravhøj på Ulfborg kirkegård åbnes

Efteråret 2012: Tang-familiens gravhøj på Ulfborg kirkegård åbnes

Efteråret 2012: Tang-familiens gravhøj på Ulfborg kirkegård åbnes

 
En produktion fra Kirkebladet.nu